Información da Mesa Sectorial para tratar a orde para o nomeamento de direccións, Piale, equipos de orientación e prazas sometidas a convenio

Realizada o martes 15 de Marzo

A orde do día inclue a convocatoria para o nomeamento da dirección de centros, o Programa Piale, convocatoria para equipos de orientación e para prazas sometidas a convenios.

1 Aprobación, se procede, das actas das sesións celebradas os días 12 e 19 de xaneiro

2 Orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica de educación 2/2006, do 3 de maio,  para cubrir  postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería CIG INFORMA 

Ligazón ao proxecto de orde

3 Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos CIG INFORMA

Ligazón ao proxecto de orde

4 Proxecto de orde,  pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación CIG INFORMA

Ligazón ao proxecto de orde

5 Proxecto de orde, do conselleiro de  Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE), para o ano 2016. CIG INFORMA 

Ligazón ao proxecto de orde

6 Rogos e preguntas

CIG INFORMA ROGOS E PREGUNTAS

CIG INFORMA CONCURSO XERAL DE TRASLADOS

Volver