Folga o mércores 9 de maio no ensino privado concertado polo mantemento da xornada reducida contínua

Calendario Escolar

A CIG-Ensino, conxuntamente cos demais sindicatos do ensino, convocan folga no ensino privado concertado.

Folga tamén no ensino privado concertado contra o calendario escolar imposto pola Consellaría de Educación

 

A CIG-Ensino mantén a súa convocatoria de folga no ensino privado concertado polos mesmos motivos polos que se levou a cabo no ensino público, para mañá 9 de maio, en calquera caso a incoherencia sería das outras OO.SS. que aceptaron un acordo no ensino público que non lles vale para o concertado.

 

Reproducimos o texto proposto pola Consellaría, que como se verá, non se distingue substancialmente no que se refire ao calendario escolar do que veñen de aceptar os outros sindicatos para o ensino público. É mais, o punto catro, como se verá, é incluso mellor que o do acordo que veñen de asinar. En calquera caso é o profesorado o que debe xulgar por si mesmo unha vez que posúa toda esta información:

 

 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións sindicais FETE-UGT, FSIE, CC.OO. e USO e as organizacións patronais CECE, Educación e Xestión e ACES-Galicia

 

ACORDAN

 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais e patronais asinantes chegan ao seguinte acordo sobre a aplicación do calendario escolar para o curso 2007/2008, así como os demais aspectos sinalados nos seguintes parágrafos.

 

Primeiro.- Para o curso académico 2007/2008 o calendario escolar dos centros docentes sostidos con fondos públicos, será o regulado pola Orde do 9 de abril de 2007 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, publicada no Diario Oficial de Galicia do día 16 de abril.

Segundo.- En aplicación do calendario escolar para o curso académico 2007/2008, garantirase que o alumnado terá a mesma xornada horaria durante todo o curso.

Terceiro.- Segundo se recolle nos artigos 9º ao 11º da Orde do 9 de abril de 2007, os centros educativos poderán solicitar unha modificación da xornada escolar, en canto á súa distribución. Esas posibles modificacións para os meses de setembro de 2007 e de xuño de 2008, serán dirixidas ás Delegacións Provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sempre que se reúnan os seguintes requisitos:

a)     Petición expresa, formulada pola dirección do centro educativo previo acordo do Consello Escolar, adoptado por maioría simple.

b)    Indicación do horario escolar que se desenvolverá durante os meses de setembro de 2007 e xuño de 2008, cunha xornada, con carácter xeral, de cinco horas diarias.

Cuarta.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aprobará esa modificación da xornada para setembro e xuño sen máis trámite que a solicitude.

Quinta.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, valorará cos sindicatos e as organizacións patronais, antes de rematar o curso 2006-2007, as impricacións da reorganización da xornada de traballo do persoal docente.

Sexta.- En relación co anterior, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria negociará a adecuación das ratios dos centros privados concertados con ensinanzas de educación infantil e educación primaria.

Sétima.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria negociará, ao longo do primeiro trimestre do curso 2007-2008, unha flexibilización dos requisitos necesarios na tramitación e concesión da xornada lectiva en sesión única de mañá.

Oitava.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convocará periodicamente a Comisión Tripartita do Ensino Concertado co obxecto de dar a coñecer con antelación suficiente os proxectos de normativa que afecten ao sector da concertada para que as partes impricadas desde a información previa colaboren coas oportunas suxestións.

En virtude deste acordo, a Comisión Tripartita do Ensino Concertado reunirase nun prazo de 30 días para comezar a abordar os puntos deste acordo e as reivindicacións pendentes.

Novena.- En base a este acordo, as organizacións sindicais FETE-UGT, FSIE, CC.OO. e USO desconvocan a folga prevista para o día 9 de maio de 2007.

Décimo.- Constituirase unha comisión de seguimento que velará polo cumprimento do reflictido no presente acordo.

 

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2007

 

Pola CONSELLERÍA                                          Por FETE-UGT   

 

 

Por FSIE                                                             Por CC.OO.                 

 

 

 

Por USO                                                             Por CECE

 

 

 

 

 

Por Educación e Xestión                                      Por ACES-Galicia

 

Volver