Decreto para a promoción do galego no ensino

Normalización Lingüística

Vén de aprobarse o Decreto que desenvolve a lei de normalización lingüística para a promoción do galego no ensino no marco LOE.

Proxecto de Decreto para a promoción do galego no ensino:

 

Resume do Decreto :

 

Formación:

-         Fixa un plan de formación por unha competencia oral e escrita suficiente de todo o persoal.

-         Curso de formación do profesorado en prácticas.

 

Educación Infantil:

-         Usarase a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta a lingua do entorno, e coidarase que o alumno adquira de forma oral e escrita coñecemento da outra lingua.

-         Nas contornas castelanfalantes, a utilización da lingua como lingua de comunicación e ensinanza será como mínimo igual á da lingua castelá e fomentarase a adquisición progresiva da lectura e escrita en galego.

 

Educación Primaria:

-         Garantirase como mínimo que o alumnado receba o 50% da docencia en galego. Sendo obrigada nas áreas de matemáticas, coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía e dereitos humanos.

 

ESO

-         Impartiranse en Galego as seguintes materias:

o       Ciencias da Natureza

§         Bioloxía e xeoloxía

§         Física e química

o       Ciencias Sociais

o       Xeografía e historia

o       Matemáticas

o       Educación para a cidadanía

-         O Consello Escolar a proposta do claustro, completará o número de materias, para garantir como mínimo o 50% da docencia en galego.

 

Bacharelato

-         Determinarase no desenvolvemento da LOE a materia que se imparta en galego, garantindo que o alumnado reciba como mínimo o 50% en galego.

 

Formación Profesional

-         En galego módulos atribuídos a especialidade de FOL e módulos profesionais que decide a dirección , oídos os departamentos das familias a que pertence o ciclo, cara a alcanzar o mínimo do 50%.

 

EPA

-         Nivel I e II: Mínimo o 50%

-         Nivel III e Bacharelato, todo en galego agás outras linguas

-         Plano específico para a formación para a poboación inmigrante

 

Proxecto Lingüístico de centro no que fixe a lingua a empregar nas distintas materias e medidas de apoio e reforzo.

 

Exención

-         Poderán solicitar a exención (no libro mais non no expedinte) durante dous cursos académicos aqueles que proveñan doutras comunidades autónomas ou países estranxeiros coa lingua oficial castelá, só cando se incorporen a 4º da ESO ou ao Bacharelato, tendo que asistir obrigatoriamente ás clases (o incumprimento podería levar a revogación da exención)

 

Para o téxto íntegro do decreto premer aquí

Volver