Criterios empregados pola administración para determinar as prazas vacantes de secundaria do CXT

Incluídas en acta a petición da CIG Ensino

Desde o comezo da negociación a postura da CIG Ensino foi a de lograr desbloquear a situación das vacantes de secundaria, que aflorasen e que perdurasen no tempo.

De aí que solicitáramos e lográsemos que constasen, en acta da reunión da comisión técnica das vacantes do Concurso Xeral de Traslados, os criterios empregados -que non son os da CIG Ensino- pola administración para determinar as prazas que se convocaron.

Tamén logramos que a administración se comprometese a enviar estes criterios ás xefaturas de inspección das catro provincias, para que os tiveran en conta nos seguintes anos.

ANEXO DA ACTA DA SESIÓN DO 09/04/2019

Criterios empregados pola Administración para a determinación das vacantes a ofertar no concurso de traslados para os corpos de profesorado de ensino secundario e profesorado técnico de formación profesional son os seguintes:

Primeiro. Horario necesario para a oferta de vacantes.

- A primeira vacante ofertarase, con carácter xeral, con 14 horas lectivas, computándose, para estes efectos, as horas de redución por xefatura de departamento.

-  A segunda e seguintes vacantes ofertaranse sumando ás 14 horas ao horario lectivo establecido en 20 horas para o persoal funcionario docente pertencente aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional, en aplicación da Orde do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde de 23 de xuño de 2011 pola que seregula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente.

-  Poderán  ofertarse vacantes  cun  horario inferior ao establecido nos subepígrafes 1 e 2 nos centros de liña 1 e nos departamentos unipersoais.

-  Poderán  ofertarse  vacantes cun horario inferior ao establecido nos subepígrafes 1 e 2 naquelas especialidades nas que, polo número de horas das especialidades existentes nos centros, se demore en exceso no tempo a obtención do primeiro destino definitivo polo profesorado en expectativa de destino.

Segundo. Planificación educativa.

As vacantes que se oferten deberán ter o seu funcionamento previsto na planificación xeral educativa.

Terceiro. Cómputo do horario.

De conformidade co establecido no punto anterior, e sempre dentro do cupo asignado a cada centro, para determinar as horas existentes en cada especialidade computaranse as horas:

- de todas as materias troncais e específicas da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato que se impartan no centro,

- as horas de todas as materias de libre configuración autonómica da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato que se impartan no centro,

- de Valores Éticos da Educación Secundaria Obrigatoria,

- do ámbito lingüístico e social dos Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se impartan no centro,

- do ámbito científico e matemático dos Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se impartan no centro,

- do Ámbito de linguas estranxeiras dos Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que se impartan no centro,

- dos desdobramentos de grupos que se estean a realizar no centro,

- dos programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas que se estean a realizar no centro,

- do ámbito científico-tecnolóxico das ensinanzas da ESO de adultos,

- do ámbito de comunicación das ensinanzas da ESO de adultos,

- do ámbito social das ensinanzas da ESO de adultos,

- de todas as materias do bacharelato de adultos que se impartan no centro,

- dos módulos profesionais de Comunicación e sociedade da Formación Profesional Básica,

- dos módulos profesionais de Ciencias aplicadas da Formación Profesional Básica,

- da dedución horaria pola Xefatura de Departamento e aqueloutras que puideran estar atribuídas con carácter permanente a unha especialidade,

- dos módulos profesionais de Formación Profesional Básica,

- dos módulos profesionais da Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior do réxime ordinario,

- dos módulos profesionais de Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior do réxime de adultos,

- dos módulos profesionais de Formación Profesional do Grao Medio e do Grao Superior da ensinanza a distancia,

- dos módulos profesionais de Formación Profesional Dual,

- unha previsión dos módulos profesionais atribuídos a cada especialidade na oferta modular,

- o módulo profesional de lingua estranxeira,

- o módulo profesional de segunda lingua estranxeira,

Cuarto- Cando o persoal funcionario docente non poida completar o seu horario lectivo impartindo docencia nas materias, ámbitos ou módulos profesionais atribuídos á súa especialidade no Real Decreto 1834/2008 do 8 de novembro, en aplicación do artigo 8 da Orde do 23 de xuño de 2011, pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, completará o seu horario impartindo docencia noutras materias ou módulos profesionais, coa seguinte prioridade:

  1. Materias ou ámbitos atribuídos a outra especialidade da que sexa titular.
  2. Materias ou ámbitos para os que teña atribuída competencia docente, de conformidade co establecido no artigo 3 do Real Decreto 1834/2008 do 8 de novembro, modificado polo Real decreto 665/2015 do 17 de xullo.
  3. Materias atribuídas a unha especialidade á que tería acceso en función dalgunha titulación que se posúa, de conformidade coa orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
  4. Outras materias que a xefatura de estudos determine, en función da organización do centro

En relación cos módulos profesionais resultará de aplicación o artigo 20 do Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, e o artigo 30 do Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo de Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

Quinto- Os criterios que figuran no punto Primeiro deste anexo serán de aplicación, coas necesarias adaptacións, ás demais especialidades docentes das ensinanzas de réxime especial.

Volver