Mesa sectorial: nova addenda ao acordo do persoal interino e substituto, convocatoria de integración do PTFP e modificación do calendario escolar

Tivo lugar o xoves 15 de decembro

Datas de matrícula nas oposicións do ano 2023.

Previo a comezar a orde do día da mesa sectorial a administración comunícanos as datas de matrícula para as oposicións, que serán do 10 ao 30 de xaneiro, publicándose a orde no DOG o 22 de decembro.

Addenda acordo persoal interino e substituto

Ligazón ao CIG-Informa coa información da mesa.

Engádese unha disposición transitoria ao Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias. Ligazón

  • Disposición transitoria quinta

    Ao tratarse dun procedemento excepcional e por unha soa vez, o persoal participante no concurso-oposición que se convoque en aplicación do artigo 2.1 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, non accederá ás listas de interinidades e substitucións reguladas no Acordo do 20 de xuño de 1995.

Convocatoria de integración do Profesorado Técnico de FP

Ligazón ao CIG-Informa coa información da mesa.

Orde pola que se convoca un novo procedemento para que o profesorado do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional se integre no corpo de profesores de ensino secundario. Ligazón

Modificación do calendario escolar

Ligazón ao CIG-Informa coa información da mesa.

Proposta de modificación. Ligazón

Varios presentados na mesa sectorial pola CIG-Ensino

Ligazón ao CIG-Informa coa información da mesa.

Datas do Concurso Xeral de Traslados

Solicitamos as datas de publicación das vacantes provisionais do CXT e da resolución provisional do mesmo. 

Tamén preguntamos cando vai estar publicada a listaxe de instancias baremadas do CXT.

Prevén que se reúna a comisión de baremación de publicación en xaneiro. Non avanzan máis datas. 

Prevención de condutas suicidas e autolesións do alumnado

A falta de formación e, sobre todo, de profesorado está a provocar problemas para xestionar o aumento de casos de alumnado con problemas desta índole. 

A existencia de protocolos vólvese totalmente ineficaz e insuficiente se non existe profesorado para acompañar o alumnado e para actuar en situacións tan delicadas coma estas. 

A directora xeral limítase a afirmar que está prevista unha formación específica para “coordinadores/as de benestar” e posteriormente para o profesorado xeral. 

A CIG-Ensino lémbralle que formalmente non existen coordinacións de benestar e que está sendo o profesorado con carácter voluntario quen asume funcións de gran responsabilidade que nin lle corresponde nin se lles recoñece de ningún xeito, nin coa necesaria redución horaria nin con carácter retributivo.

A Consellaría non cobre as baixas docentes polo que resta de ano

Desde a CIG-Ensino esiximos que de inmediato se comece a chamar o persoal substituto para cubrir todas as vacantes de aquí ao 22 de decembro. O goberno do Partido Popular volve deixar claro que a calidade do sistema educativo galego e os dereitos laborais do profesorado non son algo do seu interese, e que a educación é un gasto que hai que cadrar. 

A 13 de decembro, e unha vez que a Consellaría borrou todas as baixas inferiores a 15 días, atopámonos con 33 baixas sen cubrir, 11 de Ensino Secundario, 14 de Primaria, 7 de Formación Profesional e 1 das Escolas Oficiais de Idiomas. Entre as prazas non cubertas hai baixas de profesorado que imparte en segundo de bacharelato, o que vai supoñer un trastorno para un alumnado que se vai ter que enfrontar á ABAU.

A esta situación súmase que xa nas semanas anteriores, debido aos festivos do martes 6 e xoves 8, os chamamentos non foron normais e se procedeu ao borrado de moitas baixas.

Licenzas por formación

Queremos saber se hai novidades ao respecto da convocatoria das licenzas que non se ofertaron en tempo e forma para este curso académico, despois de que non se convocaran xa durante o primeiro curso da pandemia.

O director xeral informa da previsión de que se publicarían en xaneiro.

Queixas do profesorado de Infantil pola aplicación PROENS

A CIG-Ensino recibiu unha resposta por parte da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa sobre a a absoluta falta de adaptación da aplicación PROENS para infantil, nunha crítica que tamén se fai extensíbel a outras etapas educativas como Educación Especial e de Adultos. Foi esta: “A resposta ás cuestións plantexadas sobre Proens e a súa utilización para a elaboración das programacións da etapa de infantil, comunicamos que esta resposta está incorporada ao Documento de Axuda que figura na pantalla de inicio de Proens e é accesible para toda persoa usuaria”. 

A CIG-Ensino considera totalmente insuficiente esta resposta e advirte de novo á Dirección Xeral de que debe reformarse e adaptarse esta ferramenta informática a todos os niveis e etapas educativas (Infantil, Educación Especial, Educación de persoas adultas…). A directora xeral limítase a dicir que PROENS está en permanente revisión e que a mellorarán.

Volver