Convocada Mesa Sectorial para o 9 de maio para tratar a modificación de varias ordes e o acordo de profesorado interino e substituto

Incluirá tamén a orde que regula as permutas provisionais, as concilias e o recoñecemento como servizos pretados das vacacións non gozadas

Consulta no interior toda a documentación.

Orde do día

1. Proxecto de orde pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización alumnado de atención preferente. Ligazón.

2. Prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Ligazón.

3. Orde de conciliación da vida familiar e laboral. Ligazón.

4. Recoñecemento como servizos prestados dos días correspondentes ás vacacións aboadas non gozadas. Ligazón.

5. Orde pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Ligazón.

6. Modificación Acordo de interinos do 20 xuño 1995 Ligazón.

7. Rogos e preguntas.

Volver