Concurso Xeral de Traslados Mestres 2018-2019

Toda a información e seguimento do CXT 2016-2017

Ligazón á páxina web de participación no CXT

Convocatoria.

ORDE do 15 de outubro de 2018 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. Ligazón

Adxudicación provisional.

Resolución da adxudicación provisional de infantil e primaria

Listaxe da adxudicación provisional de infantil e primaria

Listaxe provisional de persoas participantes excluídas de infantil e primaria

O prazo para formular reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 21 de marzo e o 3 de abril ambos incluídos.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda e, en todo caso, unha vez rexistradas, adiantaranse por correo electrónico a:  persoal.primaria@edu.xunta.gal

Nota importante para o persoal que participe tamén no concurso de orientación.

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que estean participando simultaneamente en ambos concursos, e que obteña praza definitiva na xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncia á participación no concurso xeral.

Vacantes provisionais.

Resolución do 20 de febreiro de 2019: Vacantes provisionais

Vacantes provisionais para o corpo 597

Prazo previstos de publicación da resolución provisional.

Nas instrucións da Consellaría aparece como posíbel data o 20 de marzo para o corpo de mestres e 12 de marzo para os restantes corpos.

Publicación da baremación provisional e prazos de reclamación.

Desde 1 e  até o 20 de febreiro, pódense enviar as reclamacións que desexedes, podendo facelo a través do correo electrónico co fin de ir resolvéndoas xa antes da resolución provisional, pero recordade que o período legal de reclamacións é o posterior á publicación da resolución provisional, polo que se non vos atenderan a reclamación tedes que volvela a presentar nese momento, e aí xa por vía rexistro.

Os correos a onde hai que enviar este PDF son persoal.primaria@edu.xunta.es no caso de primaria e persoal.secundaria@edu.xunta.es no caso de secundaria.

 • Pasos a seguir para reclamar.
  1. Na opción Participación do menú poderá verse a instancia validada. No caso de querer facer reclamación deberase premer na ligazón "Reclamar baremo" da columna "Prazo reclamación baremo provisional" e abrirase unha nova xanela.

  2. Nesta nova xanela poderá redactarse en cada un dos apartados a reclamación que sexa necesaria.

  3. Cando se remate de redactar a reclamación hai que premer no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".

  4. Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar por correo electrónico, se se desexa.

Prazo de participación.

Desde o 6 ao 27 de novembro.

Instrucións da Consellaría.

PDF das instrucións da Consellaría para o Concurso.

Normativa estatal.

Orden EFP/1015/2018, de 1 de outubro, pola que se estabelecen as normas procedimentáis aplicábeis aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2018/2019, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, modificada pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Ligazón

Novas prazas nos cadros de persoal que deben saír ofertadas por primeira vez para o corpo de mestres.

Novas prazas catalogadas. Nesta ligazón podes acceder a unha listaxe de prazas de nova creación e que deberán ser ofertadas por vez primeira neste CXT.

PT e AL compartidas.Tamén recibiches no correo postal un CIG-Informa coas 135 novas prazas de PT e AL compartidas, creadas tras a modificación do catálogo de postos de traballo publicada no DOG no mes de xullo. Accede ao PDF deste CIG-Informa nesta ligazón.

Catálogo completo actualizado, con centros de xornada única e de especial dificultade.

As únicas prazas que se poden ofertar no CXT son as que aparecen catalogadas e recollidas neste documento. Ligazón

Vacantes.

Vacantes1 das catro provincias: ligazón

 • 1Notas das vacantes de todo o país remitidas pola inspección de A Coruña

  Esta listaxe foi remitida pola Xefatura da Inspección da Coruña o 19 de novembro. Malia vir da Coruña contén información de todo o país. A CIG-Ensino non se fai responsábel desta información e facémola pública tal e como nos chegou, sen modificar ningún dato.

  Atopamos discrepancias no número de prazas ao respecto do que está publicado no catálogo oficial no DOG.

  Prazas: prazas que poden ser ofertadas no CXT
  Ocupadas: prazas que están ocupadas por profesorado definitivo.
  Vacantes: prazas que se deben ofertar no CXT. Se a cifra é un número negativo implica que no caso de se producir unha resulta (que a persoa definitiva marche por concurso) esta praza non se adxudicaría no CXT).

Vacantes da provincia de Lugo: ligazón

Vacantes da provincia de Ourense: ligazón

Vacantes da provincia de Pontevedra: ligazón

Novas vacantes da provincia de Pontevedra: ligazón

Xubilacións.

Xubilacións da provincia de A Coruña: ligazón

Xubilacións da provincia de Lugo: ligazón

Xubilacións da provincia de Ourense: ligazón

Xubilacións da provincia de Pontevedra: ligazón

Negociación.

Información da mesa sectorial na que se negociou o CXT.

Volver