Complemento titorial, profesorado interino, ISM, relixión, e outros temas tratados na mesa sectorial

Rogos e preguntas na mesa

A CIG-Ensino presentou unha serie de preguntas e propostas sobre diversos asuntos

INFORMACIÓNS MESA SECTORIAL 30-10-2007

 

ROGOS E PREGUNTAS

 

Desde a CIG-Ensino demandamos que na próxima mesa sectorial se fixe un calendario de temas a negociar (Para o primeiro trimestre a CIG-Ensino achegoulle un escrito á Consellaría cos seguintes temas: Constitución da mesa sectorial Docente, problemática na adxudicación de destinos provisionais, incumprimento do acordo do 8 de xuño sobre catálogos, rede de orientación, ampliación servizos centrais da Consellaría, novos criterios para a xornada única, redución das rateos, redución do horario lectivo aos maiores de 55 anos, negociación dos ROCs (regulamento orgánico dos centros), dotación administrativos aos centros de infantil e primaria, estabilidade profesorado interino, negociación condicións itinerantes, adaptación Lei Función Pública ao Ensino, xubilación anticipada, cobro sexenios funcionarios en prácticas, temas relacionados coas retribucións, etc A CIG-Ensino xa lles achegou un calendario de temas a negociar. A constitución da mesa sectorial leva un ano de retraso.

 

Demandamos a necesidade de dotar de máis persoal os servizos centrais da consellaría xa que se puxo en evidencia a súa escaseza tanto no último proceso selectivo como na adxudicación provisional de destinos en canto á  atención dispensada.

 

Hai que tratar os problemas producidos nas adxudicacións definitivas nos concursos de destinos provisionais.

 

Centros de Infantil e Primaria

 

·         Desde a CIG-Ensino demandamos que se negocie canto antes novas criterios para que os centros se acollan  á xornada única.

·         A CIG-Ensino insiste en que é necesario negociar as condicións do profesorado itinerante.

·         Rede de orientación e catálogo de postos. Resposta Admon: Trasladaranlle á dirección xeral de FP e EE a modificación dos posíbeis erros.

·         Desde a CIG-Ensino esiximos o análise do incumprimento do acordo de 8 de xuño (tanto de catálogo como de tempo de permanencia). Resposta Admon: Habería que ver en que centros concretos non se está aplicando. Sería competencia da inspección educativa correspondente.

 

Profesorado interino e substituto/Oposicións.

 

·         Desde a CIG-Ensino voltamos recordar a necesidade da negociación dun acordo de estabilidade para o profesorado interino. Resposta da Admon.: En comparecencia parlamentaria déronse os datos dos resultados das oposicións entre o colectivo do profesorado interino. 1559 interinos pasaron a ser funcionarios, máis do 40 % do profesorado interino. O proceso transitorio está proporcionando resultados satisfactorios co cal non se vai negociar ningún acordo de estabilidade até que acabe o proceso transitorio.

·         A CIG-Ensino insiste en que o profesorado substituto debe cobrar tamén o complemento de titoría. Resposta Admon: O persoal substituto vai cobrar o complemento.

·         Demandamos tamén que se dea resposta a todos os recursos presentados polos opositores.

·         A CIG-Ensino pide que se aclare canto antes se se van  modificar os temarios da oposición e se vai a haber oposicións da especialidade de primaria. Resposta Admon: Se nun mes ou mes o medio non se move nada a nivel estatal serán os mesmos temarios que o curso pasado. En canto a especialidade de primaria teñen que negociarse a nivel estatal certas cuestións.

 

Complemento titoría secundaria

 

·         Desde a CIG-Ensino entendemos que o profesorado de secundaria con 18 horas, incluídas as gardas, cobre o complemento.  Resposta Admon: En secundaria no cómputo das 18 horas non se inclúen as gardas.

 

Persoal ISM.

 

A CIG-Ensino demanda que se solucione toda a problemática económica e laboral do persoal do ISM. Resposta Admón :  A Consellaría comunica que o persoal docente, a partir de xaneiro de 2008, data en que será nomeado funcionario de carreira, terá recoñecidos os dereitos económicos que terán efectos retroactivos até o 1 de setembro  de 2007.

            Canto ao persoal non docente están a tramitar que na nómina de decembro de 2007 perciban os atrasos do desfase retributivo co Convenio único, que se aboarán con efectos do 1 de xaneiro de 2006. E desde esa data tentarán que as retribucións estean homologadas.

            Aquelas persoas que pasen a percibir unhas retribucións menores, percibirán un complemento compensatorio até a igualación das retribucións.

Analizarán tamén a situación do persoal que non ten a formación necesaria para o cobro de sexenios.

A CIG-Ensino xa lle ten presentado un escrito demandando solución definitiva a este asunto.

 

 

Profesorado de Relixión

 

·         Na CIG-Ensino esiximos unha solución á problemática xurdida pola asignación do profesorado de relixión aos centros que leva consigo a modificación dos horarios do resto do profesorado.

·         A administración di que o funcionamento das listaxes de relixión terá que vir á mesa.

 

Modificacións Lei da Función Pública Galega

 

·         A CIG-Ensino demanda que se fagan as adaptacións necesarias para a adecuar as modificacións da lei da función pública galega aos docentes. Resposta Admon: Analizarano e verán se hai que aplicar unha normativa específica, pero entenden que non. En canto á ampliación do permiso de lactación, non aumentarán as catro semanas.

(A CIG-Ensino xa lle ten presentado unha proposta nese sentido)

 

Cobro dos sexenios funcionarios en prácticas

 

·         Como consecuencia de que nunha época ao profesorado interino se lle ten denegado a asistencia a cursos de formación a CIG-Ensino demanda que as horas de formación non teñan que estar distribuídas a razón de 100 horas cada 6 anos, senón que se permitan acumular en todo o período, proposta que xa foi presentada hai máis dun mes. Resposta: Van estudar o tema.

 

.

 

 

Volver