Comité intercentros de Seguridade e Saúde laboral

Información da reunión do CISSL de hoxe, martes, 6 de xuño

Información sobre a necesidade da modificación do regulamento do comité para a súa adecuación ao acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais.

Informa a administración que será de forma paritaria por parte do número de representantes das OOSS que están na mesa sectorial e da Administración.

Aprobarase o novo regulamento nunha próxima convocatoria extraordinaria.

Memoria e información da programación preventiva. Cursos académicos 2022/2023 e 2023/2024:

1. Vixilancia da saúde e epidemioloxía

Cualtis manda un informe epidemiolóxico en castelán, esperamos que se corrixa para o próximo ano, só 5975 recoñecementos de máis de 30.000 docentes? Hai que dar máis facilidades para facela e para solicitala, e unha maior campaña de información.

Para traballar a saúde mental, tanto do alumnado como do profesorado, é necesario ter menos horas lectivas e baixar as ratios para poder facer un labor docente máis individualizado.

Só se valoraron 41 postos de traballo (28 por problemas de saúde, 12 riscos de embarazo e 1 accidente de traballo). Está claro que, debido ao descoñecemento e pouca á axilidade da administración na avaliación dos postos de traballo, o profesorado acaba solicitando unha baixa no lugar dunha adaptación. Solicitamos información sobre estas adaptacións.

2. Sinistralidade. Informes sobre accidentes laborais e enfermidades profesionais.

Segundo a administración estamos nunha porcentaxe de total normalidade, 52 accidentes (dos cales 27 remataron con baixa) e 25 en itínere.

3. Formación en materia de prevención de riscos laborais.

Solicitamos que a formación sexa en horario laboral e presencial tamén no rural. Indicamos a importancia de que estes cursos fosen homologados.

4. Programación da avaliación riscos nos centros docentes

Fixéronse 240 avaliacións ata o 31 de maio deste ano (98 en Coruña, 40 en Lugo, 30 en Ourense e 72 en Pontevedra), das que só se nos convocou no comité provincial de Ourense.

Para evitar esta problemática a partir de agora, informarannos da planificación desde os servizos centrais da Consellaría.

Os informes dos que temos coñecemento son moi xerais e sen distinguir tipoloxía dos centros educativos, ademais de ser en castelán.

Empezarán o vindeiro curso co tema da avaliación de riscos psicosociais, será a través dunha aplicación web para que o profesorado participe e así poder detectar todas as anomalías nos diferentes postos de traballo.

Información sobre o CSM de Vigo respecto da Medición de gas radon.

Os niveis de radon no CSM de Vigo estanse a normalizar despois de ter feito as avaliacións pertinentes.

Varios
  1. Pedimos que se activen os mecanismos necesarios para que se convoquen os Comités Provinciais, pois só temos constancia de que o único que se convoca é o de Ourense.
  2. Solicitamos reunións trimestrais do CISSL.
  3. Exiximos un PLAN DE IGUALDADE da Consellería de Educación.
  4. Só 12 riscos de embarazo en todos os centros do país, hai que facer que esta solicitude sexa máis sinxela e rápida para que non se teña que recorrer á baixa médica.

Volver