Comeza a aplicación do incremento de 4 millóns de Euros pactado a finais do 2009 no FAS

Reunión sobre criterios de reparto do fondo de acción social 2010

A principal novidade do FAS 2010 é a concreción do acordado na negociación do FAS 2009, é dicir o incremento durante os 4 seguintes anos (FAS 2010 a 2013) de 4 millóns de euros nos fondos destinados ao FAS. En concreto no FAS 2010 prodúcese un incremento de 1 millón de euros (un 12,29% máis que no FAS 2009). O acordo subscrito pola CIG e as demais OO.SS. con representación na Mesa Xeral de Negociación supón un incremento do 49,16% sobre os fondos destinados ao FAS no ano 2009. A proposta de Función Pública centra o incremento en dous apartados do FAS, con medio millón máis para cada un deles: a axuda para discapacitados e para estudos dos fillos/as.

Con respecto ás cantidades de cada unha das partidas do FAS, prodúcese un incremento no mínimo que se achega á partida de estudo de fillos/as, pasando dos 70€ aos 90€. Tamén se incrementa a axuda mínima por gastos sanitarios, pasando de 50€ a 60€.

Prazos

A publicación da convocatoria no DOG está prevista para principios de xaneiro de 2011


Prazo para cubrir na web as solicitudes e para presentalas unha vez impresas á dirección do centro docente     Ligazón para acceder ao F.A.S.

Até o 25/febreiro/2011

Prazo das direccións dos centros para entregar as solicitudes conformadas aos solicitantes (completadas e comprobada, se procede, a documentación achegada)

Até o 18/marzo/2011

Prazo para presentar nos rexistros públicos (delegacións, oficinas de correos, etc) as solicitudes por parte dos solicitantes

Até o 8/abril/2011

As axudas do Fondo de Acción Social como percepción salarial

Ao igual que acontecerá co pago do FAS 2009 previsto (segundo información de Función Pública) para a paga de decembro, a partir de agora os pagamentos das axudas do FAS faranse a través da nómina, xa que legalmente estas axudas teñen a consideración de percepción salarial, polo que non poden ficar exentas da obriga de tributar por elas. Tal e como fixo ver a CIG isto vai supor unha redución das cantidades a percibir por parte dos beneficiarios do FAS. Función Pública limitouse a aclarar que legalmente están obrigados a considerar como salario as cantidades que se achegan como axudas no FAS (até o momento só se facía coas axudas por adquisición de vivenda).

Outras novidades ao respecto de convocatorias anteriores na documentación:

 • Para acreditar nos casos de separación ou divorcio que o ex cónxuxe non pertence á unidade familiar ou definir a custodia dos fillos/as será preciso presentar a sentenza xudicial.

 • Obriga de presentar, nos casos que así se requira pola convocatoria, declaración da renda dos fillos e fillas maiores de 16 anos membros da unidade familiar (no caso de que se autorice á Consellaría a acceder aos datos tributarios da AEAT non será preciso).

 • Dentro das incompatibilidades nas axudas inclúense as previstas no V Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galiza.

 • Incídese na obrigatoriedade de presentar por rexistro non só as solicitudes conformadas polas unidades de persoal (equipos directivos nos centros docentes) senón tamén toda a documentación requirida.

 • Dado que se teñen detectado falsidades na documentación achegada, recóllese na norma que as solicitudes teñen carácter de declaración responsábel. Ademais da denegación da axuda, podería dar lugar á imposibilidade de solicitar axudas durante 5 anos.

 • No caso de fillos discapacitados internados nunha residencia non será preciso acreditar convivencia nos casos de separación legal ou divorcio

 • Nos caso de estudos universitarios (cando non se teña dereito a matrícula gratuíta) deberá figura o importe pagado coa xustificación bancaria, ademais da copia da matrícula.

 • No caso dos estudos da traballadora ou traballador (cando non se teña dereito a matrícula gratuíta) debe figurar o curso no que se atopa matriculado.

 • Para a axuda de adquisición de vivenda xa non fai falta o xustificante de inscrición no rexistro, sendo necesaria a escritura notarial.

 • No caso da certificación dos mutualistas de MUFACE de non teren percibido axuda por vivenda tamén se inclúe ao copropietario/a da vivenda, ademais do solicitante ou o seu cónxuxe, como até agora.

 • Na axuda por maiores a cargo tamén se inclúe como causante dependente o cónxuxe do ou da solicitante.

 • Nas axudas por gastos sanitarios de persoas distintas da solicitante non terá que presentar copia do libro de familia se obtivo axuda no FAS 2009. Se o causante é parella de feito será preciso certificado de convivencia ou empadroamento.

A CIG seguiu defendendo, como fixo historicamente convocatoria tras convocatoria, que se estenda a axuda por adquisición de vivenda ao persoal temporal e interino. 

Volver