CÁTEDRAS: Publicada na páxina web da consellaría a resolución do concurso de CÁTEDRÁTICOS de P.ES., EOIs e P. AA. Plásticas e Deseño.

Resolución definitiva CÁTEDRAS

Páxina web consellaría: Orde do 5 de decembro de 2008 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño convocado por Orde do 10 de novembro de 2007 (DOG do 15 de novembro). Reclamacións: recurso potestativo ou ben contencioso administrativo.

RESOLUCIÓN DO CONCURSO 
CÁTEDRAS

Publicada na páxina web da consellaría a Orde do 5 de decembro de 2008 da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño convocado por Orde do 10 de novembro de 2007 (DOG do 15 de novembro).
 

-LISTAXE DE CATEDRÁTICAS/OS:

Ligazón

-BAREMO DEFINITIVO:
  

Ligazón (pode acceder cada usuario coa súa conta de correo).

RECLAMACIÓNS:

Recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer recurso contencioso- administrativo ante o xulgado do contencioso- administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

OUTRAS INFORMACIÓNS DESTE CONCURSO

Ligazón

Volver