Ampliación do dereito por garda de fillo menor de doce meses

BOE do 21 de decembro de 2013

O R.D. ley16/2013 de 20 de decembro publicado no BOE do 21 de decembro amplia o dereito a ter unha redución de xornada por razóns de garda legal a quen teña ao seu coidado algún menor de doce anos. Isto xa era así no caso do ensino público pero na privada era ate os oito anos.

Volver