Aclaracións ao Concurso Xeral de Traslados

CELGAS, Coordinacións, Titorías, Especial Dificultade... Respostas da Administración

Nesta nova iremos engadindo as aclaracións que desde a afiliación se nos soliciten e que non aparezan na Convocatoria. Todas as repostas son dadas pola Administración.

Todas estas respostas son dadas pola administración e segundo esta varía nós informamos dos cambios, polo que recomendamos visitar asiduamente esta páxina.

Títulos Universitarios

As segundas licenciaturas (das que a administración enviou un correo electrónico, que despois deixou sen efecto, por petición da CIG Ensino -ligazón-) van puntuar sexa cal sexa a porcentaxe validada, sempre que sexa unha titulación distinta, non especialidade, e da que se cursara como mínimo unha materia.

Para as titulacións sen primeiro ciclo ou ás que se accedese mediante curso ponte desde unha diplomatura, só puntuará o segundo ciclo.

Títulos CELGA e outros idiomas.

Os Cursos de Perfeccionamento do galego, os Celga 4, así como a validación de ambos, puntuarán 3 puntos (C1 a efectos de Concurso de Traslados).

Neste tema a administración variou a súa postura, comezou igualando Avanzado e Superior das EOIs co Celga 5, co que puntuaría como C2, para posteriormente realizar a seguinte táboa:

Intermedio EOI: B1

Avanzado EOI: B2

Superior EOI: C2

Certificado de Aptitude: C2 

Instancia e Presentación

As comisións tentarán recolocar todos os títulos dentro do apartado correcto para a súa baremación.

Terase en conta a última instancia validada e presentada en prazo, polo que en caso de erro, bastará con corrixilo, validar de novo e presentala en rexistro, claro está en prazo.

Coordinacións

As coordinacións dos Cursos puntúan como asistente, sempre e cando sexan posteriores á orde de formación de marzo 2007.

As coordinacións dos grupos de traballo e seminarios permanetes puntúan como asistentes, sexan anteriores ou posteriores á citada orde.

Os pertencentes aos grupos de traballo, seminarios permanentes... tamén puntúan como asistentes.

Os cursos de innovación puntúan no apartado 6.2

A coordinación de ENL puntúa.

A coordinación de "actividades extraescolares e complementarias" puntúa.

Titorías

As titorías de FCT´s tanto para a FP como para os PCPI´s. puntúan no apartado 4.3.

Que documento teñen que presentar as profes de Preescolar na Casa para que lles computen as titorías? Certificado da Inspección. Ao final a administración di que non van puntuar as titorías en Preescolar na Casa.

Publicacións

Hai que presentar as publicacións orixinais. Serán recuperadas.

Non puntúa a autoedición ou a autopublicación.

Centros de Especial Dificultade e Centros de Difícil Desempeño

Os centros de especial dificultade puntúan dende o 1 de setembro de 2010.

A puntuación dos Centros de Especial Dificultade sumarase e manterase mentres se concurse desde o citado centro.

Non puntúa

Non puntúa a actuación como responsábel en centros de menos de tres unidades (unitarias).

Non puntúa a titoría de funcionarios de prácticas.

Non puntúa a titoría en Preescolar na Casa.

O curso de galego de 20 horas que se fai durante a fase de prácticas non puntúa no concurso de traslados. Si para sexenios.

As coordinacións de Abalar non van puntuar a non ser que as valide a propia administración como formación.

A coordinación de auxiliares de conversa.

Autopublicacións ou autoedicións.

Todas estas respostas son dadas pola administración e segundo esta varía nós informamos dos cambios, polo que recomendamos visitar asiduamente esta páxina.

Volver