Acceso a Cátedras de Conservatorios 2018

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Anulación do nomeamento como funcionarios de carreira

Orden EFP/922/2022, do 20 de setembro, pola que, a proposta da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Comunidade Autónoma de Galicia, en execución de sentenza, se anula o nomeamento de funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. Ligazón

Convocatoria.

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ligazón

CIG Informa da Mesa Sectorial. Ligazón

Corrección de erros no DOG do 7 de maio. Ligazón

Prazos: a presentación de instancias (15 días hábiles após a publicación no DOG) comeza o 17 de abril e remata o 8 de maio.

Instancias: as solicitudes deberán cubrirse pola Internet a través da páxina web de oposicións da Consellaría.

Corrección de erros: publicada no DOG do 7 de maio. Ligazón

Se unha persoa quere participar por máis dunha especialidade terá que cubrir unha instancia por cada especialidade. Unha vez cuberta a instancia debe imprimirse e entregala por rexistro, preferentemente na Xunta ou nas súas xefaturas territoriais.

Resolución.

Resolución adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Anexo adxudicación de destinos provisionais do corpo de catedráticos de música e artes escénicas

Listado de persoas que superaron o proceso selectivo.

Listado de persoas que superaron o procedemento selectivo de acceso ao corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas (24/07/2018). Ligazón

Nomeamento como funcionariado de carreira. (BOE 08/08/2019). Ligazón

Instrucións.

De acordo co punto terceiro da citada base décima, aquelas persoas aspirantes que acaden a puntuación para acceder por máis dunha especialidade do mesmo corpo, deberán optar por unha delas para os efectos do seu nomeamento como persoal funcionario do corpo, renunciando ao resto, no prazo de dous días hábiles a partir da publicación da lista de persoas aspirantes seleccionadas, e cubriranse as outras prazas coas persoas aspirantes que proceda, en función das puntuacións acadadas no procedemento selectivo. Polo tanto, o prazo para o exercicio da opción é o comprendido entre o 24/07/2018 e o 26/07/2018, ambos incluídos.
 
O modelo cuberto de exercicio de opción (anexo I) poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da súa presentación, en todo caso, deberá remitirse o escanado do citado modelo por correo electrónico ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es

 

Baremo.

Publicación do baremo provisional do procedemento. Ligazón

Ábrese un prazo de cinco días hábiles - dende o día 6 de xullo ao 12 de xullo de 2018- para presentar reclamacións ao baremo provisional.

Publicación do baremo definitivo (23/07/2018). Ligazón

Persoas admitidas e excluídas.

Listado provisional de persoas admitidas e excluídas.

Listado definitivo de persoas admitidas e excluídas

Prazas ofertadas.

Reparto das prazas ofertadas entre os CMUS Superiores da Coruña e Vigo. Ligazón

Código/especialidade

Reserva persoas

con discapacidade

Acceso xeral

Total

1

Acordeón

 

1

1

6

Canto

1

4

5

8

Clarinete

1

4

5

10

Composición

1

8

9

14

Contrabaixo

 

2

2

30

Fagot

 

1

1

32

Frauta Travesa

 

4

4

33

Etnomusicoloxía

 

1

1

35

Guitarra

1

4

5

39

Historia da Música

 

4

4

61

Improvisación e Acompañamento

1

5

6

50

Música de Cámara

 

2

2

51

Musicoloxía

 

1

1

52

Óboe

 

2

2

57

Pedagoxía

 

2

2

58

Percusión

 

4

4

59

Piano

1

10

11

98

Repertorio con Piano para Instrumentos

1

9

10

63

Repertorio con Piano para Voz

 

4

4

66

Saxofón

 

3

3

72

Trombón

 

3

3

74

Trompa

 

2

2

75

Trompeta

 

4

4

76

Tuba

 

2

2

77

Viola

 

2

2

78

Violín

1

5

6

79

Violoncello

 

4

4

Total

8

97

105

Tribunais.

RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal encargado da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de maio de 2018(Diario Oficial de Galicia, do 16 de abril). Ligazón

Volver

Novas relacionadas