A CIG-Ensino acada a reivindicación realizada sobre a percepción dos sexenios para o profesorado con servizos prestados antes do nomeamento de funcionario de carreira

Sexeneios para profesorado que tivera traballado anteriormen

Despois da reivindicación realizada pola CIG-ENSINO, o Consello da Xunta de Galicia do pasado 31 de xullo acordou que “Os funcionarios dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 272006, do 3 de maio, de educación, que accedan á condición de funcionarios de carreira durante os anos previstos na disposición transitoria décimo sétima da citada lei, consolidarán, con efectividade do día do seu nomeamento como funcionarios de carreira, o número de sexenios que lles corresponda en función do número de anos de servizo prestado como docentes e o número de horas de formación que acrediten en dita data, a razón de 100 horas por cada sexenio.”

A CIG-Ensino acada a reivindicación realizada sobre a percepción dos sexenios para o profesorado con servizos prestados antes do nomeamento de funcionario de carreira

Despois da reivindicación realizada pola CIG-ENSINO, o Consello da Xunta de Galicia do pasado 31 de xullo acordou que “Os funcionarios dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 272006, do 3 de maio, de educación, que accedan á condición de funcionarios de carreira durante os anos previstos na disposición transitoria décimo sétima da citada lei, consolidarán, con efectividade do día do seu nomeamento como funcionarios de carreira, o número de sexenios que lles corresponda en función do número de anos de servizo prestado como docentes e o número de horas de formación que acrediten en dita data, a razón de 100 horas por cada sexenio.”

Volver