Pola recuperación dos nosos dereitos

Asina

Medidas urxentes para a recuperación de dereitos do profesorado galego

A ninguén se lle escapa que durante os últimos anos o profesorado galego foi gravemente afectado polos efectos dos recortes aplicados tanto polo goberno do Estado como pola Xunta de Galiza. Xa no seu momento denunciamos desde a CIG-Ensino que a crise económica estaba a ser usada para tirar abaixo conquistas laborais que foramos acadando. O tempo deunos a razón. 

Durante estes anos a CIG-Ensino defendeu que os recortes tiñan que cesar e que a Consellaría de Educación tiña que asumir un cambio radical nas súas políticas educativas e de persoal. Promovemos unha ILP que foi debatida no ano 2014 no Parlamento Galego, apoiada por todos os grupos parlamentares da oposición, mais rexeitada pola maioría absoluta do PP. 

Un ano despois volvemos á carga e, de novo cun respaldo maioritario do profesorado, puxemos o centro de atención na dignificación do traballo docente. Como aconteceu coa ILP, a negativa do PP impediu que se puidesen producir melloras nas nosas condicións laborais e, por tanto, na calidade educativa dos centros docentes. En ambas ocasións a principal escusa do goberno galego foi a situación de incerteza económica, ben por estar aínda inmersos na crise económica ou ben por estar nunha fase de leve recuperación.  

Na CIG-Ensino somos conscientes que nin a crise xustificaba a perda dos nosos dereitos retributivos e laborais, nin as fases de recuperación son tampouco elementos determinantes. Entre outras cousas, porque esa recuperación das cifras macroeconómicas estanse facendo de costas ás maiorías sociais, entre as que se encontra o profesorado. Iso non é óbice para que, nun momento no que supostamente estamos nunha fase expansiva da economía, ou iso é o que día tras día afirma a Xunta, non haxa consecuencias directas desa mellora nas condicións nas que temos que desenvolver o noso traballo. 

Son moitas as demandas que o profesorado ten que facer a un goberno que desde hai 8 anos nos ten absolutamente abandonados. Estamos, a principios deste ano 2018, nun momento no que xa non existe máis marxe para as escusas. O profesorado que desde 2010 vén sufrindo reiteradamente unha merma retributiva sen precedentes e un empeoramento brutal das súas condicións de traballo, pide de novo a palabra. E faino dirixíndose á Consellaría de Educación para demandar un cambio de rumbo nas súas relacións co profesorado galego. 

O profesorado galego precisa unha negociación global que remate nun Estatuto Galego da Función Pública Docente, cunha proposta ambiciosa que dea lugar a que os nosos dereitos e as condicións nas que debemos desempeñar a nosa tarefa como educadoras e educadores xurda dunha auténtica negociación e garanta o exercicio da nosa profesión e da defensa do ensino público.

Con todo, na CIG-Ensino somos conscientes de que existen unha serie de prioridades claramente identificadas polo persoal docente. Sabemos que, de moitas das melloras que precisamos, algunhas son especialmente sentidas e demandadas pola inmensa maioría do profesorado. Por iso, respondendo a ese clamor que existe nos centros, e sen esquecer todas e cada unha das demandas nas que vimos insistindo nos últimos anos, instamos á Consellaría de Educación a abrir unha negociación con carácter inmediato para dar resposta a todas as demandas do profesorado, con especial fincapé nas seguintes, que para os e as docentes galegas teñen carácter prioritario:

  1. Xornada laboral de 35 horas para todo o profesorado, coa recuperación da xornada lectiva de 18 sesións en secundaria, FP, EOI e ensinanzas de réxime especial e de 21 sesións en Infantil, Primaria e EE., no camiño de acadar os 18 períodos lectivos para todo o profesorado, así como a xornada reducida de xuño e setembro.
  2. Xestión democrática dos centros, recuperando o poder de decisión nos órganos de goberno.
  3. Reducións de ratios nas diferentes etapas educativas e regulamentación das materias afíns no camiño da súa eliminación. 
  4. Redución da carga burocrática nos centros educativos, permitindo que o profesorado adique o seu esforzo á práctica docente.
  5. Ofertas amplas de emprego que, partindo da estabilidade, cubran as necesidades dos centros, eliminando definitivamente as taxas de reposición e o sistema de cupos.
  6. Limitar a temporalidade do profesorado en expectativa, adxudicando destinos definitivos nun prazo máximo de 2 anos desde a superación do proceso selectivo.
  7. Plan especial de actuación na atención á diversidade: impulso da titoría, reforzo de profesorado de AL e PT, da Orientación nos centros e da rede de EOE.
  8. Eliminación das limitacións para impartir docencia en galego e fomento da nosa lingua en todas as etapas educativas, co obxectivo de conseguir que, cando menos, o 50% das materias se impartan en lingua galega. 
  9. Negociación dun acordo retributivo para o profesorado galego que parta da recuperación dos recortes destes últimos anos e dunha cláusula de revisión salarial que garanta unha suba igual ao IPC.
  10. Eliminación dos descontos salariais por enfermidades comúns, percibindo o 100% desde o primeiro día de baixa.

Descarga o prego de sinaturas en PDF

Pola recuperacion dos nosos dereitos.pdf (3.5 MiB)