Convocada mesa sectorial para o martes 20 de marzo

Documentos remitidos pola administración para a vindeira mesa sectorial

Se queres facer calquera achega podes remitir un email ao enderezo nacional da CIG-Ensino:

galiza@cig-ensino.gal

Orde do día.

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 20 de febreiro de 2018.

2. PROXECTO DE ORDE do ...de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

3. Orde do ---- de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

4. Instrucións sobre o uso fraccionado da situación de excedencia voluntaria por coidado de familiares.

5. Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos niveis Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 e Avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de Réxime Especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

6. Anteproxecto de Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Bravas, e técnico deportivo superior en Piragüismo de Augas Tranquilas.

7. ORDE do --- de febreiro de 2018, pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. (Filosofía).

8. Orde do __ de __ de 2018 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018.

9. Orde do __ de ____ do 2018 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2018.

10. RESOLUCIÓN do __ de __ de 2018 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2018/19 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as bases de concesión.

11. Rogos e preguntas.

 

Volver