Lexislación xeral sobre Función Pública

Principais leis e normas legais que afectan aos docentes como empregados públicos: Lei da Función Pública, Estatuto Básico,...

Contidos:

LEXISLACIÓN DE ÁMBITO GALEGO

Lei 2/2015 do emprego público de Galiza. DOG do 4 de maio de 2015. Ligazón

Modificacións da Lei 2/2015 introducidas pola Lei 2/2017 de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. Ligazón

Efectos estimatorios ou desestimatorios. Decreto 267/1994. Relación de procedementos nos que a falta de resolución expresa da Consellaría de Educación produce efectos estimatorios ou desestimatorios. (DOG 26/08/1994). Ligazón

RECORTES PARA EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALIZA. (2012)

Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza. (DOG 02/03/2012). Ligazón

 Lei 9/2012, do 3 de agosto. Adaptación a Galiza dos recortes do Goberno español (supresión de paga extra de Nadal, penalización por estar de baixa médica, etc) Lei 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público. (DOG 09/08/2012). Ligazón

LEXISLACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

Texto Refundido do EBEP (Estatuto Básico do Empregado Público): Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Ligazón

 

RÉXIME DISCIPLINARIO

Réxime disciplinario. Título IX da Lei 2/2015 de emprego público de Galiza. (DOG 4/05/2015). Ligazón 

Regulamento. Decreto 94/1991(modificado polo Decreto 157/2004). Este Decreto segue en vigor nos aspectos nos que non entre en contradición co articulado da Lei 2/2015. Ligazón