Lexislación educativa básica

Principais leis e normas legais de carácter docente sobre as que se asenta a organización do sistema educativo.
NOVIDADES LEXISLATIVAS NA APLICACIÓN DA LOMCE
Accede ás novidades lexislativas que se van producindo na aplicación da LOMCE en Galiza. Ligazón
NORMATIVA DOCENTE REGULADORA DO SISTEMA EDUCATIVO

LOE Texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013) Ligazón

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa Ligazón

Formación Profesional. Lei Orgánica 5/2002 das cualificacións e da formación profesional. Ligazón 

NORMATIVA XERAL

Requisitos mínimos dos centros. RD 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan ensinanzas escolares de réxime xeral. Ligazón

Recortes impostos polo Goberno do Estado. Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. Ligazón

Concurso de Traslados. Real Decreto 1364/2010 polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes. Ligazón

Especialidades do Corpo de Mestres. Real Decreto 1594/2011polo que se estabelecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres. Ligazón 

  • Corrección de erros do RD 1594/2011. Ligazón 

Especialidades docentes en Secundaria. Real Decreto 1834/2008 de Especialidades na ESO e no Bacharelato. Ligazón

Educación Infantil e Primaria. Ligazón

Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Ligazón

Formación Profesional. Ligazón

Educación de persoas adultas. Ligazón

Escolas Oficiais de idiomas. Ligazón

Conservatorios e Escolas de Música. Ligazón

Escolas de Artes Plásticas e Superiores de Deseño. Ligazón

Escolas de Arte Dramática. Ligazón

Escolas de Danza. Ligazón

Ensinanzas deportivas. Ligazón