22-09-2017
Publicada no DOG a adxudicación definitiva de destinos provisionais en secundaria para o curso 2017-2018. Ligazón
20-09-2017
Na web da Consellaría a listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017/2018. Ligazón
19-09-2017
Aberto o prazo para solicitar o profesorado a súa revisión médica. Ligazón
15-09-2017
Na web da Consellaría as bases para a participación dos centros no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
15-09-2017
Actualizada a bolsa de solicitantes de intercambios provisionais de destino para o profesorado de secundaria, FP, réxime especial... Ligazón
15-09-2017
Publicado o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que aprobaron as oposicións do 2017. Ligazón
14-09-2017
Na web da Consellaría o plan eirector para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2017/2018. Ligazón
 
 
DOG. Ano 2017
  <   2014   2015   2016   2017
 
Setembro
22-09-2017
Publicada no DOG a adxudicación definitiva de destinos provisionais en secundaria para o curso 2017-2018. Ligazón
15-09-2017
Publicado o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que aprobaron as oposicións do 2017. Ligazón
11-09-2017
No DOG a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en profesorado de secundaria e bacharelato, FP e idiomas. Ligazón
11-09-2017
Convocados os premios extraordinarios en música, danza, artes plásticas e deseño correspondentes ao curso 2016/2017. Ligazón
01-09-2017
No DOG a adxudicación de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. Ligazón
Agosto
31-08-2017
ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, do concello da Coruña. Ligazón
30-08-2017
ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santo Cristo, de Ourense. Ligazón
29-08-2017
ORDE do 11 de agosto de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. Ligazón
28-08-2017
ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. Ligazón
28-08-2017
ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se autoriza o centro privado Liceo La Paz, da Coruña, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. Ligazón
23-08-2017
  ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario O cial de Galicia do 17 de abril). Ligazón 
21-08-2017
  ORDE do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional. Ligazón 
18-08-2017
  ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta. Ligazón
17-08-2017
  RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 10 de maio de 2017. Ligazón 
17-08-2017
  RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18. Ligazón 
17-08-2017
  RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas o ciais de idiomas de Galicia. Ligazón
14-08-2017
  RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación de nitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino de nitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2017 e ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo. Ligazón 
14-08-2017
  ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento temporal do centro privado estranxeiro Eleven School, de Vigo. Ligazón 
14-08-2017
  RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga da sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña. Ligazón 
14-08-2017
  DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo. Ligazón
14-08-2017
  RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. Ligazón 
11-08-2017
  ORDE do 18 de xullo de 2017 pola que se autoriza a apertura e o funcionamento do centro público Escola Galega do Deporte, de Pontevedra, para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva. Ligazón 
11-08-2017
  ORDE do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para nanciar actividades das confederacións e federacións de nais e pais de alumnos e das asociacións de nais e pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017. Ligazón 
11-08-2017
  ORDE do 17 de xullo de 2017 pola que se autoriza o cambio de domicilio por traslado de instalacións e a ampliación dunha unidade de educación especial ao centro privado de educación especial Bata-Os Mecos, de Vilanova de Arousa. Ligazón 
11-08-2017
  ORDE do 14 de xullo de 2017 pola que se autoriza a modificación da autorización do centro privado Belarmino Fernández Iglesias, de Sober. Ligazón 
08-08-2017
  RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón
07-08-2017
  RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos especíco entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón 
07-08-2017
  ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos especíco entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas especícos desta consellería. Ligazón
07-08-2017
  DECRETO 72/2017, do 20 de xullo, polo que se dispón a substitución dun membro do Consello Escolar de Galicia. Ligazón
07-08-2017
  Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos. Ligazón 
Ver todos