Asesorías da consellaría

Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2017

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,  pola  que  se  publica  o  anuncio  da  convocatoria  de  concurso  de méritos  específico  entre  persoal  funcionario  de  carreira  dos  corpos  docentes que  imparten  ensinanzas  reguladas  na  Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación, para cubrir prazas de persoal asesor (DOG 16/6/2017)  . Ligazón

O prazo para a presentación de solicitudes é de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no DOG

Resolución provisional. Ligazón

Resolución definitiva. Ligazón

 

  • Concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría. 2012

    Convocatoria. ORDE do 1 de xuño de 2012 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería. DOG 18-06-11. Ligazón

    Prazo de solicitudes: 20 días naturais desde o día seguinte á publicación no DOG

    Resolución provisional do concurso para persoal asesor na Consellaría. Información na web da Consellaría (26/07/2012). Ligazón